top of page

Zesammeston

Mir weede jebore irjendwo op d'r Welt

Et es ald sulangher Jranate, Panzer, Schützefüer,

Elend, Kreech vür unsrer Dür.

Ieskalt-un lang jeplant,dobei de janze Welt verarsch..

„Zeitenwende“ övver Naach

Despote widder an d’r Macht Wat han mir do falsch jemaat?

mir lure hilflos zo, suwie in Trance...sach’:jit et noch en Chance?  

 

Wenn mir all zesammeston,

met Kopp un Hätz noh vürre jon,

han Fridde, Freiheit op d’r Fahn

Wenn mir all zesammeston,

durch Deck un Dünn, durch Füer jon,

dann weed uns Welt nit ungerjon

 

Et es noch nit lang her,do wor et Levve halv su schwer,

bes dann Covid kom doher

New York, Rio, Tokio,sicher worste nirjendwo,

Geruch vun Dudlogen dr Luff

Pauselos durch Daach un Naach,hät manche Engel uns bewaach.

Inzidenz erop, un widder ‚raff,unsumancher hät et nit jeschaff’..

 

Wenn mir all zesammeston,

met Kopp un Hätz noh vürre jon,

han Fridde, Freiheit op d’r Fahn

Wennmir all zesammeston,

durch Deck un Dünn, durch Füer jon,

dann weed uns Welt nit 

 

De Sintflut vür paar dausend Johr....

Dat Bild eshückjefährlich noh...

Do hilf’ kei Schänge, Kriesche, Bedde

Un och kein Arche weed uns rette

bottom of page